Günün Haberi
Giriş Tarihi : 02-03-2021 16:49   Güncelleme : 02-03-2021 16:56

İL HIFZISIHHA KURUL KARARLARI AÇIKLANDI

İŞTE TÜM DETAYLAR

İL HIFZISIHHA KURUL KARARLARI AÇIKLANDI

Adıyaman İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu 02.03.2021 tarihinde saat 09.30’ da 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 23, 27 ve 72. maddelerine göre, Valimiz Sayın Mahmut ÇUHADAR başkanlığında toplanarak gündemdeki konuları görüşüp aşağıdaki kararları almıştır.
T.C. İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü’nün 02.03.2021 tarih, E-89780865-153-3514 sayı ve “Risk Gruplarına Göre Alınacak Tedbirler” konulu genelgesi ile; Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında Kasım ayı sonundan itibaren uygulanmakta olan ilave tedbirlerle birlikte salgının seyrinde (vaka ve hasta sayılarında) ülke genelinde ciddi bir düşüş yaşanmış ol-makla birlikte bazı illerde halen istenilen seviyelere kadar gelinemediği kamuoyunun malumudur.
Cumhurbaşkanlığı Kabinesinin önceki toplantısında, halihazırda uygulanmakta olan tedbir ve kuralların, belirlenen kriterlere göre salgının il bazlı seyri göz önünde bulundurularak 1 Mart sonrası süreçte kademeli olarak esnetilebileceği kararlaştırılmış ve vatandaşlarımıza duyurulmuş-tu. 1 Mart 2021 günü Sayın Cumhurbaşkanımız başkanlığında toplanan Kabine’de ise; yeni kont-rollü normalleşme sürecine dair temel usul ve esaslar, Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bi-lim Kurulunun tavsiyeleri göz önünde bulundurularak belirlenmiştir.
Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde alınan kararlar çerçevesinde; İlimizin çok yüksek risk gru-bunda yer alan iller arasında olduğu değerlendirilmiştir.
Yeni bir karar alınıncaya kadar Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında ilimiz gene-linde alınması gereken tedbirler ile uyulacak kurallar;
1. Sokağa çıkma kısıtlamaları sırasında 30.11.2020 tarih ve 20076 sayılı T.C. İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü’nün genelgesinde belirlenen “Sokağa Çıkma Kısıtlamasından Muaf Yerler ve Kişiler Listesinde” yer alan istisna/muafiyetler (sonraki genelgelerle yapılan eklemeler dahil) ile sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde şehirlerarası seyahat edilmesine dair usul ve esasların uygulanmasının devam edilmesine,
2. Sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında; Hafta içi günlerde 21.00-05.00 saatleri arasında soka-ğa çıkma kısıtlaması uygulanmasına, Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının ise; Cuma 21.00-Cumartesi 05.00 saatleri arasıyla, Cumartesi 21.00’den başlayıp Pazar gününün tamamını kapsa-yıp Pazartesi günü saat 05.00’de bitecek şekilde uygulanmasına, İlimiz genelinde Cumartesi gün-leri 05.00-21.00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmamasına,
3. İlimiz genelinde 65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altı vatandaşlarımız için getirilen sokağa çık-ma süresinin; 3 saatten 4 saate yükseltilmesine, 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın 10.00-14.00 sa-atleri arasında, 20 yaş altı çocuklarımız ve gençlerimizin ise 14.00-18.00 saatleri arasında sokağa çıkmasına izin verilmesine,
4. 65 yaş ve üzeri vatandaşlar ile 20 yaş altı çocuklar ve gençlerin şehir içi toplu ulaşım araçları-nı kullanmaları ile ilgili kısıtlamalarının devamına,
5. Millî Eğitim Bakanlığınca yüz yüze eğitim/sınav yapması uygun görülen eğitim kurumlarının öğrenci/öğretmen/çalışanlarının durumlarını eğitim kurumlarınca verilecek kurum adresi ile çalış-ma/ders programını ihtiva eden belge ile belgelendirmeleri şartıyla, güzergâh ve ilgili saatlerle sı-nırlı olacak şekilde sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulmalarının devamına,
İL HIFZISSIHHA KURUL KARARI
KARAR TARİHİ: 02.03.2021
KARAR NO: 2021 /3 - 4
6. İlimiz genelindeki yeme içme yerlerinin, (lokanta, restoran, kafeterya, pastane, tatlıcı vb.) 10.00-20.00 saatleri arasında paket servisi veya gel-al şeklinde, 20.00-24.00 saatleri arasında ise sadece pa-ket servis şeklinde hizmet verebilmesi ve işyeri içerisinde hizmet sunamamasının devamına,
7. Halı saha, yüzme havuzu ve benzeri tesislerin, yeni bir karar alınıncaya kadar kapalı kal-masına devam edilmesine,
8. Nikah ve nikah merasimi şeklindeki düğünlerin, kişi başına minimum 8 m2 alan ayırmak, katı-lımcı sayısı 50’yi geçmemek ve 1 saatle sınırlı olmak üzere yapılabilmesi kararının devamına,
9. Yeni bir karar alınıncaya kadar, sivil toplum kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek ku-ruluşları ve bunların üst kuruluşları ile birlikler ve kooperatifler tarafından düzenlenecek genel kurul dahil kişilerin bir araya gelmesine neden olan her türlü etkinliklerin ertelenmesine,
10. Kişilerin bir araya gelmesine neden olacak her türlü etkinliğin Valilik/Kaymakamlıklara (ilgili mevzuatında başkaca bir hüküm bulunmadığı takdirde en az üç gün öncesinden) bildirilmesi sağlana-rak bu kurum/kuruluşlarca yapılacak etkinliklerde belirlenen kurallara, kişi ve alan sınırlamalarına ria-yet edilip edilmediğinin denetim ekiplerince kontrol edilmesine,
11. Nikah veya nikah merasimi şeklindeki düğünlerde kişi ve alan sınırlamalarının kontrolünün sağlanması için nikah ve/veya düğün salonu işletmelerince yapacakları her türlü organizasyon önce-sinde kişisel verilere yer verilmeksizin hangi günde hangi saat aralıklarında nikah veya nikah merasi-mi şeklindeki düğün organizasyonu yapacaklarının en az üç gün öncesinden Valilik/Kaymakamlıklara e-Devlet kapısından İçişleri Bakanlığı e-başvuru sistemi üzerinden ya da doğrudan dilekçe ile bil-dirilmesinin sağlanmasının devamına,
12. Tüm Kamusal alanlarda, işyerlerinde, toplu olarak bulunan alanlara (Banka, PTT, Belediye Bi-nası, Market, Pasaj, İş Hanı, AVM vb.) girişte HES kodu sorgulamalarının yapılmasının devamına, içeride aynı anda bulunabilecek ve bulunan kişi sayısını gösteren tabela asılmasına, bu alanların giri-şinde içeride bulunacak kişilerin maske kullanımı, sosyal mesafenin korunması ve hijyen konularında bilgilendirmelerinin devamına, kurumlar ve işyerleri tarafından gerektiğinde ilave tedbirlerin alınma-sına,
13. Pazar alanlarına girişte aynı anda alanda bulunacak kişi sayısını gösteren tabela asılmasına ve girişlerin kontrollü yapılmasına, bu alanların girişinde içeride bulunacak kişilerin maske kullanımı, sosyal mesafenin korunması ve hijyen konularında bilgilendirmelerinin devamına,
14. Vatandaşlar arasında hastalığın yayılmasında etkili olan yakın teması arttıracak ziyaret ve top-lanmaların önlenmesine yönelik mesajların her türlü medya, sosyal medya kanallarını kullanarak, Öğ-retmenler, Din Görevlileri, Muhtarlar ve toplumdaki kanaat önderleri vasıtasıyla farkındalığın ve bilgi düzeyinin arttırılmasının sağlanmasına,
Yukarıda belirtilen esaslar doğrultusunda Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27’nci ve 72’nci maddeleri uyarınca uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ve mağduriyete neden olunmamasına, alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğin-ce idari işlem tesis edilmesi ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195’ inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına, uygulamada birlikteliğin sağlanması için alınan kararların ilgili kurumlara iletilmek üzere Kaymakamlıklara iletilmesine,
Oy birliğiyle karar verilmiştir.